Struktura

Działania naszej organizacji, liczącej ponad 70 osób, są koordynowane przez Zarząd. Składa się on z Przewodniczącego, czterech Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.

Przewodniczący czuwa nad sprawnym działaniem organizacji, koordynuje prace Zarządu, motywuje ludzi do działania, jest reprezentantem organizacji.

Sekretarz to jego najbliższy współpracownik. Opiekuje się biurem, dba o sprawny przepływ informacji, prowadzi dokumentację, odpowiada za kontakty z otoczeniem. I sprawuje opiekę nad koordynatorami projektów.

Każdy z pięciu Wiceprzewodniczących odpowiada za inną część organizacji.

Wiceprzewodniczący ds. Human Resources kieruje się zasadą, że ludzie są dla nas najważniejsi. Dział, któremu przewodniczy, rekrutuje i wyławia najlepsze jednostki i dba aby szybko odnalazły się w naszym zespole. Czuwa nad ciągłym rozwojem NZSiaków organizując ciekawe szkolenia. Zapewnia nam też dużo dobrej zabawy, dbając tym samym o integrację. Tu właśnie uczymy się, jak zarządzać dużymi grupami ludzi, jak sprawić, by z jednostek stworzyć sprawnie i skutecznie działający zespół.

Wiceprzewodnicząca ds. Wizerunku i Promocji czuwa nad promocją: organizacji, projektów i imprez. To w jego dziale uczymy się jak tworzyć strategie marketingowe, opiekujemy się stroną internetową, ćwiczymy się w projektowaniu plakatów i dobrze bawimy wymyślając hasła reklamowe.

Wiceprzewodniczący ds. Kontaktów Zewnętrznych jest odpowiedzialny za pozyskanie środków finansowych w organizacji. To w jego dziale opracowujemy oferty sponsorskie i zdobywamy środki potrzebne na naszą działalność. Tu uczymy się jak rozmawiać z potencjalnymi sponsorami oraz monitorujemy rynek firm w naszym regionie.

Wiceprzewodniczący ds. Finansów trzyma pieczę nad finansami organizacji. Członkowie jej działu rozliczają pozyskane pieniądze, tworzą budżety, zajmują się umowami, czyli zarządzanie finansami i rachunkowość w praktyce.

Wiceprzewodniczący ds. Projektów jest odpowiedzialny za projekty przeprowadzone przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Sprawuje pieczę nad przebiegiem i finałami projektów.

Każdy członek organizacji należy do któregoś z działów. Pozyskuje w nim praktyczną wiedzę z dziedziny, która najbardziej go interesuje. Poza tym każdy należy też do różnych grup projektowych, czyli kilkuosobowych zespołów realizujących określony projekt. Więcej o projektach przeczytasz w dziale im poświęconym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.